Benvingut a la teva comunitat de veïns online
Servitud

LES SERVITUDS A CATALUNYA

15/07/2015

El dret català té una regulació pròpia en matèria de servituds, que la trobem a la Llei 5/2006, de 10 de maig, que es el Llibre Cinquè del Codi Civil de Catalunya ( que regula els anomenats drets reals, es a dir, els drets sobre les coses; ja que la paraula “reals” prové de la paraula llatina “res” que volia dir “cosa” )

En primer lloc, pel que fa a les maneres d’adquirir una servitud, la Llei diu que només es poden constituir:

-per “títol”, atorgat de forma voluntària o forçosa; és a dir, a través de la voluntat de les parts, reflectida en un document, en que les parts que hi intervenen decideixen com serà la servitud, quins drets i obligacions regiran entre les finques a les que afectarà, … . En aquest cas, per tal que la servitud es pugui fer valer davant de terceres persones que no hauran signat el document ( com serien els possibles compradors posteriors d’una o altra finca de les que varen constituir la servitud ), s’haurà d’haver inscrit al Registre de la Propietat

Aquest tipus de servituds voluntàries també les pot constituir el que sigui propietari de dues finques veïnes, entre elles. En aquest cas, si aquest propietari es ven una de les finques, la servitud desapareixerà i només es mantindrà si es manifesta expressament en el document de venda de la finca.

-o a través de la llei, quan una finca te algunes mancances o limitacions, que la llei considera que s’han de solventar a través de la constitució d’una servitud ( ja que el propietari de la finca que te aquestes limitacions o mancances així ho reclama )

Entre els exemples que podem citar, hi haurien les servituds de pas ( quan una finca queda tancada entre altres i sense sortida a la via pública, o amb un pas insuficient ), la servitud d’accés a una xarxa general ( elèctrica, per exemple ), o la servitud d’aqüeducte ( per portar aigua a la finca )

Aquestes servituds legals donen dret al propietari de la finca gravada ( que es finca servent ) a demanar una indemnització al propietari de la finca dominant.

Es molt important que, a diferència d’altres drets ( com seria el dret espanyol ) a Catalunya no es poden adquirir les servituds per “usucapió” , és a dir, pel pas del temps ( així, per exemple, cal dir que, per més temps que hagi transcorregut una persona utilitzant un pas a través d’una finca veïna, o amb una finestra oberta directament cap a la finca veïna, ….. si aquestes situacions no estan basades en un document que les acrediti, o amb la llei en els casos legalment permesos i necessaris, el pas del temps no les consolida.

Pel que fa a les maneres d’extingir una servitud, a Catalunya caldria destacar, entre altres ( com serien la pèrdua de la finca, la impossibilitat d’exercir-la,… ) , el no us de la servitud durant 10 anys ( que començarien a comptar des de que es pugui acreditar aquest desús )

I, diferent de les servituds, però amb algunes afinitats, també caldria mencionar el tema de les parets mitgeres ( tant pel que fa a parets de càrrega com a parets de valles de separació de patis ); ja que son parets que quan es construeixen permeten ocupar part de la finca veïna i poden ser fonts de conflictes si no es redacta, entre els veïns, un document que les reguli.

En aquests casos la Llei diu que els drets i obligacions de les parts es regularan pel que hagin pactat al respecte i, en defecte de pacte, per les disposicions de la Llei. Per això, donat que en dret català la mitgera de càrrega te caràcter voluntari, es molt important que les parts la pactin clarament i per escrit les condicions que acordin, per evitar futurs conflictes entre veïns, tant pel que fa a despeses de construcció com a despeses de manteniment d’aquesta paret mitgera

Els articles més recents

Més entrades

Fes la teva cerca


Segueix-nos i subscriu-te

Amb la garantia de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona

PROPIGEST C/ Emili Grahit, 37 Tel. 972 417 200 - info@propigest.com