Benvingut a la teva comunitat de veïns online
inspecci%20tcnica

ITE. Inspecció tècnica d’edificis

16/07/2015

La Cambra de la Propietat posa a disposició de tots els propietaris i comunitats de propietaris el nostre equip de tècnics (arquitectes i arquitectes tècnics) per fer els tràmits pertinents per obtenir de l’Administració el CERTIFICAT D’APTITUD DE L’EDIFICI. (ITE)

Què és la inspecció tècnica de l’edifici?

La ITE es l’avaulació obligatòria que han de fer tots els edificis d’habitatges plurifamiliars de més de 45 anys d’antiguitat.

La ITE requereix un informe elaborat per un tècnic competent que avalua l’estat de conservació de l’edifici, dels seus elements exteriors (façanes, cobertes, mitgeres)  els  elements estructurals (forjats, fonaments,etc) i les instal·lacions comunitàries.

A qui afecta?

Estan obligats a passar la ITE els edificis d’ habitatges plurifamiliars (més d’un habitatge) i els habitatges unifamiliars (cases) si estan en contacte amb la vía pública, amb zones d’ús públic o finuqes adjacents, a una distància de 1,5m. Això vol dir que les cases aïllades queden excloses de l’obligatorietat.  

Supòsits que ens podem trobar:

 • De més de 45 anys d’ antiguitat
 • Que vulguin acollir-se a ajuts públics per a la seva rehabilitació.
 • Quan ho determinin els programes o les ordenances municipals.
 • Quan l’Administració específicament ho determini per causes justificades com ara situacions de risc, deficiències o per la seva ubicació en àrees de conservació i rehabilitació.

Em poden sancionar?

El fet de no disposar de l’ITE en els supòsits en que sigui exigible pot comportar la imposició de multes i sancions a les persones responsables segons el que preveu la Llei 18/2007, del dret a l’habitatge.

Terminis màxims per fer la ITE

 Habitatges plurifamiliars
 Antiguitat de l’edifici  Termini màxim per passar la inspecció
 Anteriors a 1950  Ja s’hauria de tenir
 Entre 1951 i 1960  Fins al 31 de desembre de 2015
 Entre 1961 i 1971  Fins al 31 de desembre de 2016
 A partir de 1971  L’any que compleixi 45 anys d’antiguitat

 Habitatges unifamiliars
 Antiguitat de l’edifici  Termini màxim per passar la inspecció
 Anteriors a 1900  Fins al 31 de desembre de 2016
 Entre 1901 i 1930  Fins al 31 de desembre de 2017
 Entre 1931 i 1950  Fins al 31 de desembre de 2018
 Entre 1951 i 1960  Fins al 31 de desembre de 2019
 Entre 1961 i 1975  Fins al 31 de desembre de 2020

IMPORTANT:

 • Si l’habitatge unifamiliar (casa) té vigent la cèdula d’habitabilitat no cal tenir l’ITE fins que no caduqui aquesta.
 • Si a l’edifici es fan obres de rehabilitació integral, els 45 anys comencen a comptar a partir de la finalització d’aquestes.
 • En casos particulars, malgrat que l’edifici no hagi arribat a l’antiguitat requerida per passar l’ITE, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’ajuntament podran requerir es faci.

Procés de la ITE

 1. Inspecció visual dels elements comuns (façanes, cobertes, escales, forjats, instal·lacions, etc.) per part d’ un tècnic qualificat.
 2. Redacció de l’informe de la inspecció tècnica i qualificació de l’ estat de l’edifici que conté la descripció de l’ edifici, la relació de deficiències detectades i la qualificació de l’ estat general de l’ edifici.
 3. Presentació de l’informe (ITE) a l’administració.
 4. Adoptar les mesures cautelars si han sigut requerides a l’informe.
 5. Aprovar un programa de rehabilitació en el termini màxim d’un any quan s’hagin trobat deficiències, per lo qual s’establirà un fons de reserva específic. Si les deficiències son greus o molt greus, el termini per aprovar el programa es redueix a sis mesos.
 6. A requeriment de l’administració s’haurà de presentar el programa d’actuacions i justificar el seu compliment.

Actuacions a realitzar per la propietat de l’edifici segons la qualificació del informe tècnic:

Molt greus: són les que representen un risc imminent que afecta a l’estabilitat de tot l’edifici i la seguretat de les persones, i requereixen una intervenció immediata com el desallotjament de l’edifici o l’adopció de mesures de caràcter urgent i cautelar, com l’execució d’obres o, la declaració de ruïna de l’edifici.

Greus: quan l’afectació fa referència a una part determinada de l’edifici o greus problemes de salubritat i requereixen mesures cautelars i en una segona fase l’execució de les obres per solucionar-ho.

Importants: no representen un risc imminent ni per a l’estabilitat de l’edifici ni per a la seguretat de les persones, però afecten la salubritat i funcionalitat, que fa necessària una intervenció correctora que no pot quedar relegada a treballs de manteniment.

Lleus: fan necessària la realització de treballs de manteniment preventiu i/o corrector per evitar el seu agreujament, així com que puguin provocar l’aparició de noves deficiències.

IMPORTANT

Quan el tècnic redactor de l’informe detecti deficiències greus o molt greus, esta obligat a comunicar-ho de forma immediata tant a la propietat com a l’ajuntament (per fer-ho no necessita el consentiment de la propietat), amb la proposta de mesures de seguretat cautelars a dur a terme.

Certificat d’aptitud:

L ‘Administració competent resoldrà la sol·licitud en el termini màxim de tres mesos, (si passat aquest termini no s’ha notificat una resolució expressa, es pot entendre obtingut el certificat d’aptitud per silenci administratiu positiu).

Amb aquest certificat el propietari pot acreditar que compleix el deure de conservació i rehabilitació de l’edifici.

Vigència del certificat d’aptitud:

La seva durada depèn si ha tingut deficiències i del seu tipus, detall:

 1. Sense deficiències: 10 anys.
 2. Amb deficiències greus o molt greus amb mesures cautelars executades: 3 anys.
 3. Amb deficiències importants, la vigència queda condicionada al fet que cada dos anys s’efectuï una verificació tècnica que inclogui la visita d’un professional tècnic a l’edifici. Si la deficiència empitjora i passa a ser greu o molt greu, perd la seva vigència.
 4. Amb deficiències greus o molt greus amb les mesures cautelars executades, la vigència queda condicionada a la verificació tècnica fixada en l’ITE, o, com a mínim, cada dotze mesos. Si l’informe de verificació determina que, malgrat les mesures cautelars executades, l’estat de l’edifici o dels seus elements presenta un risc per a les persones i els béns, el certificat d’aptitud perd la seva vigència i queda sense efecte.

Vius en un edifici o casa en propietat que requereix l’ ITE?

La cambra posa a la teva disposició o a la comunitat a la qual pertanys, el nostre equip d’arquitectes tècnics per fer els tràmits pertinents i obtenir de l’administració el Certificat d’Aptitud de l’edifici (ITE).

Els articles més recents

Més entrades

Fes la teva cerca


Segueix-nos i subscriu-te

Amb la garantia de la Cambra de la Propietat Urbana de Girona

PROPIGEST C/ Emili Grahit, 37 Tel. 972 417 200 - info@propigest.com